Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.06.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Hukuk, Geriye Dönük Uygulamaya Dur Dedi
 

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi 2010/974 sayılı bakanlar Kurulu Kararıyla %10 dan%15’e çıkarılmış ve 28 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Maliye bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bankalar Birliğine hitaben yazılan 28 Ekim 2010 tarih ve 97121 sayılı genel yazıda,kredi kullanım tarihine bakılmaksızın bütün tüketici kredilerine bu oranın uygulanmasını bildirmişti.

Tüdef, o dönemde bu hukuksuz uygulamaya karşı çıkmış ve kararın bu şekilde uygulanması tüketicinin yasal ve Evrensel haklarının ihlali anlamına geleceğini dile getirmişti.Çünkü tüketici kredi kullandığı tarihte tüm maliyetini görerek ve kabul ederek kredi kullanmıştı.Yani ödeme tarihleri,anapara,faiz,fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planına göre borçlanmıştı. Tüketici yasasının 10 maddesi “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.” Demektedir. Bu nedenle Gelir İdaresinin geriye dönük uygulama talebi yasaya aykırıdır.Çünkü bu uygulama hukukta var olan, kanunların genel olarak geriye işlemezliği ilkesine aykırıdır. “Hukuk devletinin önemli unsurlarından olan hukuk güvenliği ilkesi” bu uygulamada gözetilmemiştir.

Tüketicilerin banka ile yaptığı kredi sözleşmesinde buna izin veren madde olsa dahi bu tür şartlar tek taraflı olup haksız şart kapsamındadır.

Bu gerekçelerle KKDF oranını artıran 2010/974 sayılı Bakanlar kurulu Kararını ve kredi kullanım tarihine bakılmaksızın 28.10.2010 tarihinden sonra tahakkuk ettirecek faizler için %15 oranında fon kesintisi uygulanacağına ilişkin 97121 sayılı maliye Bakanlığı İşleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtık.

Danıştay 10.Dairesi “28.10.2010 tarih ve 27743 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.10.2010 tarih ve 2010/974 sayılı Bakanlar kurulu Kararı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE,davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre,2577 sayılı idari yargılama Usulü Kanunu’nun27.maddesinde öngörülen koşulların,sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredileri ile değişken faizli veya dövize endeksli Türk Lirası kredileri arasında bir ayrım yapmaksızın tesis edilen düzenleyici işlem niteliğindeki dava konusu 28.10.2010 tarih ve 97121 Sayılı Maliye Bakanlığı işlemi yönünden gerçekleştiği anlaşıldığından,bu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA”13.05.2011 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Dava devam etmektedir.TÜDEF Bakanlar Kurulu kararına ilişkin itirazına devam edecektir. “4684 Sayılı kanun ile Bakanlar Kuruluna verilen,kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına uygun olarak yönlendirilmesi için Fon kurma,kaldırma,kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlama yetkisi 1.1.2002 tarihi itibariyle kaldırılmıştır”.Buna rağmen hükümetin bütçeye gelir sağlamak adına fon kesintilerine devam etmesi tüketiciye yapılan en büyük zulümdür.

Yasal dayanaktan yoksun ve sözleşmelere aykırı olarak tüketicinin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkileyen bu hukuksuz uygulamalara karşı yasal mücadelemiz devam edecektir.Tüketiciden bundan böyle geriye dönük fon kesintisi yapılamayacaktır.Dava sonuçlandığı zaman ne yapılacağına ilişkin TÜDEF tarafından geniş açıklamalar yapılacaktır.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı