Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretine 10 Yıl İçinde İtiraz Edebilecek
 

Tüketicinin 10 yıl içinde bankalardan yıllık üyelik ücreti talep edebileceğine dair Yargıtay 13.Dairesinin Kararı, aslında 18.07.2011 tarihinde alınmıştır.Bu kararın 06.12.2011 tarihli Resmi gazete'de yayınlanması yeniden gündeme taşınmasını sağladı.

Bir tüketici 2006 yılında aldığı kredi kartına 2007 yılında hesabından yıllık kart üyelik ücreti kesilince 2010 yılında Altındağ Tüketici Sorunları hakem Heyetine başvurarak iadesini talep etmiştir.Hakem heyeti tüketiciyi haklı bularak lehine karar verdi.

Davalı Banka,tüketicinin talebinin sözleşmeye aykırı olması ve bir yllık zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle TSHH'nin kararının iptali istemiyle Ankara 2.Tüketici mahkemesinde dava açtı.Ankara 2.Tüketici mahkemesi “tüketici talebinin sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu ve kesinti yapıldığı tatihten itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresinde dava açmadığı gerekçesiyle Hakem Heyeti kararını iptal etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararını,kanun yararına bozulması için temyiz etti.Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13.Hukuk Dairesi taraflar arasındaki anlaşmazlığın zaman aşımı süresi ile ilgili olduğu,Borçlar Kanunu'nun 125.maddesine göre uygulanması gereken zaman aşımının 10 yıl olduğuna hükmetti.

Yerel Mahkemenin, 1 yıllık zamanaşımı süresini dikkate alarak ve itirazı kabul ederek hakem heyeti kararının iptaline karar vermesini usul ve yasalara aykırı bulan Yargıtay 13.Hukuk Dairesi,yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz istemini yerinde buldu ve Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin kararını oybirliğiyle bozdu.

Gelinen bu süreçte tüketicinin nasıl bir yol izleyeceği önem kazanmaktadır.Burada bilinmesi gereken önemli nokta,bankaların tüketiciden ne zaman yıllık üyelik ücretini kestiğine dair tarihin bilinmesidir.Çünkü ,10 yıllık zaman aşımı kesinti tarihinden itibaren işlerlik kazanmaktadır.Bankalarla imzaladığı sözleşme tarihi üzerinden 10 yıl geçmeyenler için bir sorun bulunmamaktadır.10 yıldan önce kesilen yıllık üyelik ücretlerine itiraz edilmemiş ise zamanaşımına uğramış demektir.Ancak bu süre dolmadan bankalara iade itirazında bulunan tüketiciler için zaman aşımının dolmadığına inanmaktayız.

TÜKETİCİ YASAL SÜRECİ NASIL BAŞLATMALI.
Tüketici,Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin kararını emsal göstererek kart ücretinin iadesine ilişkin bankanın Genel Müdürlüğüne iadeli taahhütlü başvuru ile geriye doğru 10 yıllık kesintilerini talep etmeli.Bankanın bu talebe uymaması durumunda parasal sınırlarına göre Tüketici sorunları hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine,Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı il ve ilçelerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmalı bu haksız ve hukuksuz kesilen kart ücretlerinin uygulamasını bir an önce durdurmalıdırlar.

TÜDEF ve üye dernekleri yıllardır bankaların bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele vermiş ve bu kesintilere karşı çıkmışlardır.Derneklerimiz, gelinen bu süreçte tüketiciye hak arama yollarına başvuru için her türlü hukuki desteği vermeye hazırdır.Bir kez daha bu desteğimizi aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz.


Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı