Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.02.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Hakem Heyetleri de Paralı Hale Geldi.

MESLEKİ ÇIKAR DEĞİL,KAMU ÇIKARI KORUNMALIDIR.
 

Tüketici, 4077 Sayılı Tüketici Yasasının yürürlüğe girdiği 1995 yılından beri Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinden ücretsiz olarak yaralanmakta ve dava açmaktadır.

Bu hakkı Anayasamızın 172. maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun amaç 1.maddesi kapsamındaki hükmüne göre kullanmaktadır.Hakem heyetleri, maddi gücü yetersiz ve kendisini vekille temsil edemeyen savunmasız insanlar dava açsın,korunsun diye kurulmuşlardır.Hakem heyetlerinin paralı hale getiren Barolar Birliği’nin bu tebliği kabul edilemez.
Bu güvence ile tüketici piyasada yaşadığı tüm anlaşmazlıklarını cesaretle hakem heyetlerine taşıyabilmektedir. Ülkemizde 81 İl ve 892 ilçede olmak üzere toplam 976 adet tüketici sorunları hakem heyeti bir nevi mahkeme öncesi nihai karar organı gibi görev yapmakta, tüketicinin hak arama yollarını kolaylaştırmakta ve bu yönüyle de yargının yükünü hafifletmektedir.

28 Aralık 2013 tarihi itibariyle RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avukatlık Asgari Tarifesi” başlıklı tebliğ hakem heyetine yapılan şikayetleri paralı hale getirmiştir. Buna göre;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 2014 yılı için geçerli olacak olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” başlıklı Tebliğ 28/12/2013 tarihli ve 28865 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçmiş tarifelerden farklı olarak Tarifenin ekinde, İLK KEZ “İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret” başlıklı ikinci bölümünün 6 ncı bendinde, il ve ilçe tüketici sorunları hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin %12’sinden aşağı olmamak üzere 250 TL’ye; ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedileceği düzenlenmiştir.

Bu tebliğe göre; hakem heyetinde tüketici şikayetleri olumsuz sonuçlanırsa tüketici karşı tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalacaktır. Anlaşmazlık tutarı 100,00 TL ise tüketici 100,00 TL,200,00 TL ise 200,00 TL,250,00 TL ise karşı tarafa 250,00 TL vekalet ücreti ödeyecektir.Bunun üzerindeki anlaşmazlıklar için ise 250,00 TL sağlandıktan sonra %12 oranında vekalet ücretine hükmolunacaktır.Mesela;tüketici hakem heyetleri 2014 yılı için 1.272,19 TL’ye kadar verdikleri kararlar tarafları bağlar.Buna göre; %12 vekalet ücreti için 152,00 TL alınması gerekirken tebliğe göre asgari miktar olan 250,00 TL tüketiciden alınacaktır.Yine yeni tüketici kanununda ilçe hakem heyetlerinin 2000,00 TL’ye kadar verdiği kararalar tarafları bağlar.Buna göre tüketici şikayetinde haksız bulunursa %12 oranında yani 239,00 TL ödemesi gerekirken karşı tarafa 250,00 TL ödeme durumunda kalacaktır.Hakem heyetlerinin paralı hale gelmesini bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz.Bu oranlar ise ayrı bir haksızlık nedeni olmaktadır.

Hukuk sistemimiz karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini yargı mercilerine tanımıştır.Hakem heyetleri yargı dışı çözüm organı olarak görev yapmaktadırlar. Hakem heyetlerinin yargı mercii olmadıkları ANAYASA MAHKEMESİNİN 20.03.2008 tarihli E.2006/78 ve K.208/84 sayılı Kararı (EK-1) ile açıkça hükme bağlamıştır.

Bu tebliğ, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ruhuna aykırı olduğu gibi uygulamada;

* Hakem Heyetleri sistemini işlevsiz hale getirecek,

* Tüketicinin hak arama yollarını engelleyecek ve tüketicinin şevkini kıracak,

* Tüketici örgütlenmesini zaafa uğratacaktır.

Bu konuda mesleki çıkarı değil, kamu çıkarını öne almak gerektiğini düşünüyoruz.Bu bağlamda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, hak arama konusunda cesaretlendirmek,hak arama yoluyla bir nebze de olsa hukukun üstünlüğüne katkıda bulunmak ve sonuç itibariyle tüketiciyi korumak adına Tüketici Yasasının 23.maddesinin 4.fıkrasının tüketici örgütlerine verdiği dava açma hakkına dayanarak bugün Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği aleyhine DANIŞTAY 8.Dairesinde 2014/1389 Esas no ile dava açtık. 28 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğin yürütmesinin durdurulması ve dava sonunda iptali talebinde bulunduk.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı